همواره به خاطر داشته باشید که موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن

حوزه فعالیت


 

چین

بر اساس تمامى آمارهاى موجود كشور چين، با اتخاذ سياستهاى ويژه و اختصاصى تبديل به يك كشور تعيين كننده در خط مشى اقتصاد دنيا قرارگرفته و بديهى است كه اين مهم در يك بستر رقابتى در كل دنيا حاصل گرديده است.

با توجه به ورود به دوران پساتحريم، تلاش بر آن است تا بتوان از ظرفيت و توان حداكثرى كشور چين در راستاى آبادانى ايران استفاده شود.

در اين راستا، اين دفترحقوقى تلاش دارد تا با ايجاد بسترهاى حقوقى لازم ضمن جذب سرمايه هاى چينى، تمهيدات لازم را براى حمايت حقوقى تجار ايرانى در چين را فراهم آورد.

 


 

سرمایه گذاری

با توجه به ورود به دوران پساتحريم و آينده روشن اقتصادى كشور در تمامى زمينه ها بالاخص امور اقتصادى، اين دفتر حقوقى تلاش دارد تا با ارايه خدمات و اطلاعات حقوقى از بدو ورود تا فتح قله هاى موفقيت به كليه تجارخارجى كه تمايل به سرمايه گذارى در ايران را دارند ، بستر امنى را در جهت كليه مراجعه كنندگان خود را فراهم آورد.

 


 

پیمانکاری

آبادانى و افزايش رونق اقتصادى يك كشور ممكن نخواهد بود مگر با توليد و ساخت و ساز و از اركان اصلى اين مهم نيز پروژه هاى پيمانكارى است.

در راستاى انجام هر پروژه پيمانكارى از بدو شروع تا تحويل قطعى و حتى اخذ مفاصاهاى مرتبط اختلاف نظرهايى بعضاً جدى و موثر در ادامه حيات يكى از طرفين كارفرما و پيمانكار وجود دارد.

اين دفتر حقوقى با تكيه بر تجربيات متخصصين و همكاران خود تلاش دارد تا مراجعين خود را در جايگاه حقه خود قرار بدهد.

 


 

خدمات تجاری

با توجه به رفع تحريمهاى خطوط حمل و نقل، سوئيفت و افزايش تعاملات در زمينه بانكدارى بالاخص بخش بين المللى و اعتبارات اسنادى و همچنين بخش گمركات كشور را شاهد خواهيم بود.

برغم تلاشهاى مداوم و مستمر قابل تحسينى كه از جانب قانونگذار جهت تامين زيرساختهاى قانونى در تمامى زمينه ها شاهد هستيم، وليكن همچنان شاهد موانع و مشكلات حقوقى عديده اى در اين زمينه ها ميباشيم.

اين دفتر حقوقى تلاش دارددر اين خصوص با ارايه راه كارهاى حقوقى از مراجعين خود حمايت نمايد.

 

تماس با ما

دفتر تهران

تــــهران، خیابــان خالداســـلامبولی، کوچه 1
بـــرج ســـــتاره، طــبقه ســـوم، واحد هـفت
تلفن: ٨٨٥٥٥٢٧٨     فكس: ٨٨٥٥٥٢٧٠
كدپستى ۱۵۱۳۶۳۳۱۱۱

دفتر چابهار

چابــهار، تقاطع خيابان حافظ و بــلوار صيــــاد،
طبقه فوقانى شيرينى فروشى مـشهد الرضــا
كدپستى ۹۹۷۱۶۳۷۷۳۷

مکاتبات

info@homaeilegal.com
www.homaeilegal.com