گمرک

Электроинструмент Makita по низким ценам
knee surgery
  • شوراي همكاري گمركي گمرك را چنين تعريف نموده است.‏ (1)

‏ «گمرك سازماني است دولتي كه مسئول اجراي قانون گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنين واردات، ترانزيت و صادرات كالا مي‌باشد.» ‏ اين اصطلاح به هريك از قسمتهاي سازمان گمرك و يا ادارات اصلي يا تابعة آن نيز اطلاق مي‌شود. بدین ترتیب گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امورگمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات‌هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرايي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليت‌ها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرايي متناسب با وظايف و مأموريت‌هاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك‌هاي اجرايي است.

آرم گمرك جمهوري اسلامي ايران

آرم گمرك جمهوري اسلامي ايران نمادي از واژه گمرك و در بردارنده مفاهيمي به شرح زير است:‏

‏1-‏   درآرم فوق به مفهوم واژه گمرك به اعتبار دروازه و دروازبان اقتصادي كشور توجه شده.‏

‏2‏- ‏نو‏ار سبز به مفهوم ورود و صدور آزاد كالا است.‏

‏3- نوار قرمز به مفهوم ورود و صدور ممنوع و كنترل شده كالاست.‏

‏4- نوار سبز و قرمز با فضاي سفيد بين آنها نشانگر پرچم جمهوري اسلامي ايران است.‏

‏5- دو نوار سياه در دوزاويه آرم، چهارچوب دروازه و بيانگر كنترل گمركي و اعمال قانون است.‏

‏6- خطوط تشكيل دهنده آرم نمادي از حروف مقطع واژه گمرك مي‌باشد.