پیمانکاری

Электроинструмент Makita по низким ценам
knee surgery

وفق ماده 7 شرایط عمومی پیمان، "پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاکنندهً پیمان است واجرای موضوع پیمان رابراساس اسناد ومدارک پیمان،به عهده گرفته است.نمایندگان وجانشینهای قانونی پیمانکار،درحکم پیمانکار می باشند." و همچنین پیمانکار مستند به بند چ از ماده 4 آیین نامه طبقه بندی تشخیص صلاحیت پیمانکار عبارت است از: پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار، طبق مقررات و شرایط مندرج در این آیین نامه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

هر فعالیت عمرانی که جهت اجرای آن نیاز به یک پیمانکار باشد، تمامی مسایل بیمه ای، مالی، مالیاتی، خسارات و ... آن دارای ابعاد حقوقی جدی ای می­باشد که میتوانیم در این خصوص در کنار شما باشیم.